insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
41
33
98
G.7
421
660
634
G.6
7020
9441
4599
2582
6204
1518
8803
1746
1185
G.5
2297
6122
3222
G.4
54146
26420
90930
70648
10421
67306
30876
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
21744
93489
25893
92734
63776
80122
40283
G.3
49508
22530
43482
47559
49861
42038
G.2
68420
22934
20870
G.1
43125
31990
78315
ĐB
231921
957311
511302
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 06, 08 04, 05, 0702, 03
1 -11, 18 15
2 20(3), 21(3), 25 22 22(2)
3 30(2) 32, 33, 34, 39 34(2), 38
4 41(2), 46, 48 - 44, 46
5 - 59 -
6 - 60, 67 61
7 76 72, 78 70, 76
8 - 82(2) 83, 85, 89
9 97, 99 90 93, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20(3), 30(2) 60, 90 700
21(3), 41(2)11 611
- 22, 32, 72, 82(2)02, 22(2)2
- 33 03, 83, 933
- 04, 34 34(2), 444
25 05 15, 855
06, 46, 76 - 46, 766
97 07, 67 -7
08, 48 18, 78 38, 988
99 39, 59 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
11
87
53
G.7
446
736
143
G.6
7405
6739
0823
5736
6543
5422
1028
3063
2450
G.5
3005
0762
7003
G.4
61398
31268
91771
44203
46290
97390
64000
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
G.3
07069
80125
38984
84649
96388
29837
G.2
93891
17777
78415
G.1
07257
70545
74578
ĐB
046384
513093
557933
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 03, 05(2) 08(2) 03, 06
1 11 18(2) 14, 15
2 23, 25 22 28
3 39 36(2)33, 37
4 46 41, 43, 45, 49 43
5 57 57 50, 53, 56
6 68, 69 62 61, 63
7 71 77(2) 72, 78
884 84, 87 84, 88
9 90(2), 91, 9893 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 90(2) - 500
11, 71, 91 41 611
- 22, 62 722
03, 23 43, 93 03, 33, 43, 53, 633
84 84 14, 84, 944
05(2), 25 45 155
46 36(2) 06, 566
57 57, 77(2), 87 377
68, 98 08(2), 18(2) 28, 78, 888
39, 69 49 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
29
79
05
G.7
959
136
367
G.6
1032
0337
9821
3426
1371
5691
5818
3890
0582
G.5
5669
8748
4461
G.4
80202
44639
09493
43843
79145
11175
92740
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
G.3
76636
21357
87778
70528
66546
50978
G.2
32157
54455
60840
G.1
82016
24048
86495
ĐB
560838
087753
051271
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02 - 03, 05, 07
1 16 - 18
2 21, 29 26, 28(2) 24
3 32, 36, 37, 38, 39 30, 36 31
4 40, 43, 45 45, 48(2) 40(2), 42, 46
5 57(2), 5953, 55 -
6 69 61, 64, 65 61, 63, 67
7 75 71, 78, 7971, 78
8 - - 82
9 93 91, 99 90, 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40 30 40(2), 900
21 61, 71, 91 31, 61, 711
02, 32 - 42, 822
43, 9353 03, 633
- 64 244
45, 75 45, 55, 65 05, 955
16, 36 26, 36 466
37, 57(2) - 07, 677
38 28(2), 48(2), 78 18, 788
29, 39, 59, 69 79, 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
67
27
17
G.7
691
285
171
G.6
1709
1327
3042
5578
2952
4886
8468
5812
8101
G.5
4242
6167
0943
G.4
75738
91881
30688
14543
97706
22955
88139
53946
50964
84735
94310
48038
84003
51179
58777
53323
87422
11759
23736
10013
18709
G.3
06508
14853
84032
50508
24374
65136
G.2
54691
97129
84910
G.1
37020
35755
12997
ĐB
223686
548424
037914
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 06, 08, 09 03, 08 01, 09
1 - 10 10, 12, 13, 14, 17
2 20, 2724, 27, 29 22, 23
3 38, 39 32, 35, 38 36(2)
4 42(2), 43 46 43
5 53, 55 52, 55 59
6 67 64, 67 68
7 - 78, 79 71, 74, 77
8 81, 86, 88 85, 86 -
9 91(2) - 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 10 100
81, 91(2) - 01, 711
42(2) 32, 52 12, 222
43, 53 03 13, 23, 433
-24, 6414, 744
55 35, 55, 85 -5
06, 86 46, 86 36(2)6
27, 67 27, 67 17, 77, 977
08, 38, 88 08, 38, 78 688
09, 39 29, 79 09, 599
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
38
05
29
G.7
704
853
764
G.6
9316
3491
0331
4728
7801
6868
4984
3712
3815
G.5
4181
8125
6091
G.4
40215
96875
64267
81872
06687
72508
30902
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
71006
53316
27652
12661
91165
92747
59500
G.3
22079
77532
78641
99492
30367
53566
G.2
23676
86185
26886
G.1
05955
53906
83782
ĐB
462856
707735
089039
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 04, 08 01, 05, 06 00, 06
1 15, 16 11 12, 15, 16
2 - 25(2), 28(2) 29
3 31, 32, 38 33, 3539
4 - 41 47
5 55, 56 53(2) 52
6 67 68 61, 64, 65, 66, 67
7 72, 75, 76, 79 - -
8 81, 87 80, 85 82, 84, 86
9 91 92, 97 91
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 80 000
31, 81, 91 01, 11, 41 61, 911
02, 32, 72 92 12, 52, 822
- 33, 53(2) -3
04 - 64, 844
15, 55, 75 05, 25(2), 35, 85 15, 655
16, 56, 76 06 06, 16, 66, 866
67, 87 97 47, 677
08, 38 28(2), 68 -8
79 - 29, 399
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
00
98
49
G.7
544
860
520
G.6
8189
7524
8751
7730
9324
4956
5745
0552
4958
G.5
9544
8929
0595
G.4
85554
53825
84554
08635
43485
56058
41203
90151
46941
42677
03748
04241
42030
50176
72557
90330
38220
13083
21248
94366
23629
G.3
59999
24448
29460
82724
30767
51003
G.2
61163
75869
19528
G.1
03631
03969
07257
ĐB
899155
593061
861304
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 03 - 03, 04
1 - - -
2 24, 25 24(2), 29 20(2), 28, 29
3 31, 35 30(2) 30
4 44(2), 48 41(2), 48 45, 48, 49
5 51, 54(2), 55, 58 51, 56 52, 57(2), 58
6 63 60(2), 61, 69(2) 66, 67
7 - 76, 77 -
8 85, 89 - 83
9 99 98 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00 30(2), 60(2) 20(2), 300
31, 51 41(2), 51, 61 -1
- - 522
03, 63 - 03, 833
24, 44(2), 54(2) 24(2)044
25, 35, 55, 85 - 45, 955
- 56, 76 666
- 77 57(2), 677
48, 58 48, 98 28, 48, 588
89, 99 29, 69(2) 29, 499
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
54
47
23
G.7
628
639
744
G.6
6650
6322
5739
5219
9608
7399
0682
4317
4744
G.5
0470
5045
2048
G.4
01453
99800
19250
41769
41544
19814
53395
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
85845
77044
32950
74949
77200
43126
36105
G.3
57088
65292
48152
82396
94840
96325
G.2
93843
94016
32842
G.1
83789
73414
61304
ĐB
247149
702360
284087
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00 08, 09 00, 04, 05
1 14 14, 16, 19 17
2 22, 28 22, 24, 27 23, 25, 26
3 39 39 -
4 43, 44, 49 42, 45, 46, 47 40, 42, 44(3), 45, 48, 49
5 50(2), 53, 54 52 50
6 6960 -
7 70 79 -
8 88, 89 - 82, 87
9 92, 95 96, 99 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 50(2), 7060 00, 40, 500
- - -1
22, 92 22, 42, 52 42, 822
43, 53 - 233
14, 44, 54 14, 24 04, 44(3)4
95 45 05, 25, 455
- 16, 46, 96 266
- 27, 47 17, 877
28, 88 08 488
39, 49, 69, 89 09, 19, 39, 79, 99 499
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của trangxoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

File not found!

trangxoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT