insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
29
14
83
G.7
544
101
916
G.6
1694
8493
8738
6988
4386
7319
6616
0762
1394
G.5
9063
3535
2325
G.4
91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515
G.3
85241
15965
82924
78594
81721
67606
G.2
04106
40422
93955
G.1
71964
92717
29553
ĐB
431608
108205
177254
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 06, 07, 08 01, 05 06
1 17 14(2), 16, 17, 19 15, 16(2)
2 29 22, 24, 27 21, 25(2)
3 38 35 -
4 41, 44 - 45
5 58 - 53(2), 54, 55(2)
6 63, 64, 65 65 62
7 78 72, 73 75
8 - 82, 86, 88 83
9 93(2), 94(2) 94 92, 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- - -0
01, 41 01 211
- 22, 72, 82 62, 922
63, 93(2) 73 53(2), 833
44, 64, 94(2) 14(2), 24, 9454, 944
6505, 35, 65 15, 25(2), 45, 55(2), 755
06 16, 86 06, 16(2)6
07, 17 17, 27 -7
08, 38, 58, 78 88 -8
29 19 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
69
74
37
G.7
304
692
818
G.6
4614
7926
0708
8799
7813
4322
1898
5841
7470
G.5
7745
9179
3737
G.4
86337
20282
17592
53947
19957
33558
88395
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
23896
92793
15291
01158
26362
06972
59681
G.3
74366
78094
11006
93358
59579
18291
G.2
00149
75063
58057
G.1
44414
82578
33982
ĐB
645326
849019
521241
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 04, 08 01, 06 -
1 14(2) 10, 13, 19 18
226(2) 22 -
3 37 - 37(2)
4 45, 47, 49 4941(2)
5 57, 58 58 57, 58
6 66, 69 63, 65 62
7 - 70, 74, 78, 79 70, 72, 79
8 82 85, 88 81, 82
9 92, 94, 95 92, 99 91(2), 93, 96, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 10, 70 700
- 0141(2), 81, 91(2)1
82, 92 22, 92 62, 72, 822
- 13, 63 933
04, 14(2), 94 74 -4
45, 95 65, 85 -5
26(2), 66 06 966
37, 47, 57 - 37(2), 577
08, 58 58, 78, 88 18, 58, 988
49, 6919, 49, 79, 99 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
79
73
93
G.7
965
438
375
G.6
7056
5195
1836
2652
1618
0597
0151
7666
8931
G.5
0573
7629
9735
G.4
43782
33434
16496
65993
21798
57973
02362
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
48698
45800
64819
58116
17978
46740
50119
G.3
18588
66095
02214
89743
07149
22741
G.2
89045
75773
96904
G.1
83069
24246
49218
ĐB
755513
755621
524019
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 08, 09 00, 04
113 14, 18 16, 18, 19(3)
2 -21, 29 -
3 34, 36 38 31, 35
4 45 43(2), 46 40, 41, 49
5 56 52 51
6 62, 65, 69 - 66
7 73(2), 79 73(2), 76 75, 78
8 82, 88 81 -
9 93, 95(2), 96, 98 90, 93, 97 93, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 90 00, 400
-21, 81 31, 41, 511
62, 82 52 -2
13, 73(2), 93 43(2), 73(2), 93 933
34 14 044
45, 65, 95(2) - 35, 755
36, 56, 96 46, 76 16, 666
- 97 -7
88, 98 08, 18, 38 18, 78, 988
69, 79 09, 2919(3), 499
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
19
34
40
G.7
747
469
538
G.6
9314
6826
8537
1765
8406
6489
3704
6451
1698
G.5
2412
9959
6324
G.4
12658
41002
89756
02555
97700
13562
80174
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
21282
45629
57898
94736
78967
49620
69251
G.3
41528
99804
93308
32109
14905
15181
G.2
01217
71997
45838
G.1
95975
48030
54775
ĐB
961258
100164
454635
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 02, 04 06, 07, 08, 09 04, 05
1 12, 14, 17, 19 11 -
2 26, 28 - 20, 24, 29
3 37 30, 34, 35(2), 3735, 36, 38(2)
4 47 - 40
5 55, 56, 58(2) 59 51(2)
6 6264, 65, 69 67
7 74, 75 70 75
8 - 83, 89 81, 82
9 - 97 98(2)
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00 30, 70 20, 400
- 11 51(2), 811
02, 12, 62 - 822
- 83 -3
04, 14, 74 34, 64 04, 244
55, 75 35(2), 65 05, 35, 755
26, 56 06 366
17, 37, 47 07, 37, 97 677
28, 58(2) 08 38(2), 98(2)8
19 09, 59, 69, 89 299
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
08
79
43
G.7
416
994
019
G.6
1960
6807
8855
7683
1750
4399
0695
8907
3670
G.5
8202
5163
9194
G.4
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
G.3
13703
36009
92554
42920
90511
40726
G.2
62448
80048
90361
G.1
87631
15708
79892
ĐB
807337
993153
045852
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02, 03(2), 07, 08, 09 08 07
1 14, 16 16 11, 19
2 26 20 26
3 31, 37 33, 36 34(2)
4 48 48 43, 48
5 55 50, 53, 5452(2), 54, 58
6 60(2), 62 62, 63 61
7 79 74, 79 70
8 - 83, 89 85
9 99 93, 94, 99 92, 94, 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
60(2) 20, 50 700
31 - 11, 611
02, 62 6252(2), 922
03(2) 33, 53, 63, 83, 93 433
14 54, 74, 94 34(2), 54, 944
55 - 85, 955
16, 26 16, 36 266
07, 37 - 077
08, 48 08, 48 48, 588
09, 79, 99 79, 89, 99 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
20
71
19
G.7
502
438
487
G.6
4611
9974
9091
0983
6249
7830
6567
8375
8188
G.5
8348
1112
0292
G.4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G.3
09848
52945
33472
89414
46283
33278
G.2
18967
24311
53338
G.1
95472
73063
89676
ĐB
521232
492297
058785
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02 - 01, 05
1 11 11, 12, 14 19
2 20 26 -
3 31, 32 30, 38 34, 38
4 45, 46, 48(2), 49 45, 49 -
5 - 58 55
6 67(2) 63, 67 63, 64, 67
7 72, 74, 77 70, 71, 72, 77 75, 76, 78
8 86 83 82, 83, 85, 87, 88
9 91, 92 94, 97 92
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 30, 70 -0
11, 31, 91 11, 71 011
02, 32, 72, 92 12, 72 82, 922
- 63, 83 63, 833
74 14, 94 34, 644
45 45 05, 55, 75, 855
46, 86 26 766
67(2), 77 67, 77, 97 67, 877
48(2) 38, 58 38, 78, 888
49 49 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
01
08
45
G.7
087
851
969
G.6
6915
7943
0633
9450
0756
5066
8362
9255
4462
G.5
7424
0069
1753
G.4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
G.3
36158
46976
92051
32259
77229
38654
G.2
35291
02139
99687
G.1
19498
81216
24043
ĐB
500767
391426
918861
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 01, 03 05, 08, 09 06
1 15 16 12
2 23, 24 22(2), 26 29
3 33(2), 34, 38 35, 39 31, 36
4 43 - 43, 45
5 58 50, 51(2), 56, 59 53, 54, 55
667 66, 6961, 62(2), 68, 69
7 76 - 72
8 83, 87 81 84, 87
9 91, 98, 99 91 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 50 -0
01, 91 51(2), 81, 91 31, 611
- 22(2) 12, 62(2), 722
03, 23, 33(2), 43, 83 - 43, 533
24, 34 - 54, 844
15 05, 35 45, 555
76 16, 26, 56, 66 06, 366
67, 87 - 877
38, 58, 98 08 688
99 09, 39, 59, 69 29, 699
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của trangxoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

File not found!

trangxoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT