insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
65
28
45
G.7
487
204
814
G.6
5913
3635
8638
1274
1638
7379
4137
3664
4430
G.5
7492
0883
2301
G.4
95020
13415
17563
48539
06065
83658
55974
54414
48188
80991
58353
86240
47127
39750
60773
92706
62454
66745
31097
24306
73756
G.3
24824
85966
95102
06837
51250
68525
G.2
39255
03657
82324
G.1
36746
88337
07401
ĐB
952289
333382
084831
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 02, 04 01(2), 06(2)
1 13, 15 14 14
2 20, 24 27, 28 24, 25
3 35, 38, 39 37(2), 38 30, 31, 37
4 46 40 45(2)
5 55, 58 50, 53, 57 50, 54, 56
6 63, 65(2), 66 - 64
7 74 74, 79 73
8 87, 8982, 83, 88 -
9 92 91 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20 40, 50 30, 500
- 91 01(2), 311
92 02, 82 -2
13, 63 53, 83 733
24, 74 04, 14, 74 14, 24, 54, 644
15, 35, 55, 65(2) - 25, 45(2)5
46, 66 - 06(2), 566
87 27, 37(2), 57 37, 977
38, 58 28, 38, 88 -8
39, 89 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
21
16
48
G.7
510
356
706
G.6
6299
1228
4551
0705
3885
2769
3408
7448
6800
G.5
8112
8889
1726
G.4
53324
22886
38765
51295
55130
04076
11710
98199
57639
82017
18927
53977
21841
59702
30959
13977
93970
29149
71580
53687
78076
G.3
32536
93716
00954
13960
10805
02537
G.2
44038
80938
42772
G.1
29169
06986
43401
ĐB
107953
574047
358536
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - 02, 05 00, 01, 05, 06, 08
1 10(2), 12, 16 16, 17 -
2 21, 24, 28 27 26
3 30, 36, 38 38, 3936, 37
4 - 41, 47 48(2), 49
5 51, 53 54, 56 59
6 65, 69 60, 69 -
7 76 77 70, 72, 76, 77
8 86 85, 86, 89 80, 87
9 95, 99 99 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10(2), 30 60 00, 70, 800
21, 51 41 011
12 02 722
53 - -3
24 54 -4
65, 95 05, 85 055
16, 36, 76, 86 16, 56, 86 06, 26, 36, 766
- 17, 27, 47, 77 37, 77, 877
28, 38 38 08, 48(2)8
69, 99 39, 69, 89, 99 49, 599
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
80
71
91
G.7
139
989
084
G.6
1148
6015
2028
4054
8897
1347
6483
1175
8095
G.5
3184
4940
5363
G.4
91179
22838
58660
56737
57297
75444
27752
28929
65819
10864
14228
03968
05378
70954
16765
65672
29743
26913
84707
80772
54763
G.3
32030
82766
06354
30428
84106
27746
G.2
68136
88660
92926
G.1
49071
09088
90962
ĐB
430340
226477
666115
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 - - 06, 07
1 15 19 13, 15
2 28 28(2), 29 26
3 30, 36, 37, 38, 39 - -
440, 44, 48 40, 47 43, 46
5 52 54(3) -
6 60, 66 60, 64, 68 62, 63(2), 65
7 71, 79 71, 77, 78 72(2), 75
8 80, 84 88, 89 83, 84
9 97 97 91, 95
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30, 40, 60, 80 40, 60 -0
71 71 911
52 - 62, 72(2)2
- - 13, 43, 63(2), 833
44, 84 54(3), 64 844
15 -15, 65, 75, 955
36, 66 - 06, 26, 466
37, 97 47, 77, 97 077
28, 38, 48 28(2), 68, 78, 88 -8
39, 79 19, 29, 89 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
74
20
97
G.7
505
799
361
G.6
0313
7548
0546
3410
9593
0129
6114
4146
0445
G.5
0741
1515
9182
G.4
38728
18790
93753
06016
78445
92163
03781
96093
60402
67405
31629
09615
23561
12547
98102
33664
51896
68627
43604
03326
41764
G.3
61473
24933
01244
73852
46732
10518
G.2
80290
24231
94049
G.1
92922
87593
98940
ĐB
026530
388811
844463
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 05 02, 05 02, 04
1 13, 16 10, 11, 15(2) 14, 18
2 22, 28 20, 29(2) 26, 27
330, 33 31 32
4 41, 45, 46, 48 44, 47 40, 45, 46, 49
5 53 52 -
6 63 61 61, 63, 64(2)
7 73, 74 - -
8 81 - 82
9 90(2) 93(3), 99 96, 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30, 90(2) 10, 20 400
41, 8111, 31, 61 611
22 02, 52 02, 32, 822
13, 33, 53, 63, 73 93(3)633
74 44 04, 14, 64(2)4
05, 45 05, 15(2) 455
16, 46 - 26, 46, 966
- 47 27, 977
28, 48 - 188
- 29(2), 99 499
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
79
13
57
G.7
277
289
943
G.6
2015
0004
9892
5236
2447
0962
5973
1879
8792
G.5
2471
7111
3214
G.4
68628
56911
48525
38116
50157
36412
84575
82505
03994
27376
15273
87136
86130
56389
90407
36332
85484
74630
79356
30474
83737
G.3
50245
53494
94944
37831
30538
17821
G.2
01736
50196
99367
G.1
85259
59065
37910
ĐB
766039
591363
062743
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 04 05 07
1 11, 12, 15, 16 11, 13 10, 14
2 25, 28 - 21
3 36, 39 30, 31, 36(2) 30, 32, 37, 38
4 45 44, 4743(2)
5 57, 59 - 56, 57
6 - 62, 63, 65 67
7 71, 75, 77, 79 73, 76 73, 74, 79
8 - 89(2) 84
9 92, 94 94, 96 92
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 30 10, 300
11, 71 11, 31 211
12, 92 62 32, 922
- 13, 63, 7343(2), 733
04, 94 44, 94 14, 74, 844
15, 25, 45, 75 05, 65 -5
16, 36 36(2), 76, 96 566
57, 77 47 07, 37, 57, 677
28 - 388
39, 59, 79 89(2) 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
73
41
12
G.7
267
054
791
G.6
7531
0742
5574
0170
9335
0774
3366
4819
6698
G.5
9611
8568
7342
G.4
96049
54753
48581
61914
52957
37289
46140
86800
28075
82235
80761
40566
98309
40688
71938
96000
12597
25401
97397
63044
99950
G.3
35305
81036
49061
07915
46373
99916
G.2
70526
70087
28258
G.1
42289
31162
37811
ĐB
749195
975780
562446
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 05 00, 09 00, 01
1 11, 14 15 11, 12, 16, 19
2 26 - -
3 31, 36 35(2) 38
4 40, 42, 49 41 42, 44, 46
5 53, 57 54 50, 58
6 67 61(2), 62, 66, 68 66
7 73, 74 70, 74, 75 73
8 81, 89(2)80, 87, 88 -
995 - 91, 97(2), 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40 00, 70, 80 00, 500
11, 31, 81 41, 61(2) 01, 11, 911
42 62 12, 422
53, 73 - 733
14, 74 54, 74 444
05, 95 15, 35(2), 75 -5
26, 36 66 16, 46, 666
57, 67 87 97(2)7
- 68, 88 38, 58, 988
49, 89(2) 09 199
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
14
34
57
G.7
579
543
997
G.6
6396
2589
8294
2570
8258
6336
6210
9769
4754
G.5
8440
3688
0075
G.4
24559
99974
82914
88077
60993
91890
62914
36561
35220
67650
48831
28069
57497
08724
22135
72864
03525
48741
43804
26009
24201
G.3
51405
93877
25512
38967
77883
70081
G.2
78749
52216
15317
G.1
68326
48121
75147
ĐB
020914
836716
830889
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 05 - 01, 04, 09
114(4) 12, 16(2) 10, 17
2 26 20, 21, 24 25
3 - 31, 34, 36 35
4 40, 49 43 41, 47
5 59 50, 58 54, 57
6 - 61, 67, 69 64, 69
7 74, 77(2), 79 70 75
8 89 88 81, 83, 89
9 90, 93, 94, 96 97 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40, 90 20, 50, 70 100
- 21, 31, 61 01, 41, 811
- 12 -2
93 43 833
14(4), 74, 94 24, 34 04, 54, 644
05 - 25, 35, 755
26, 9616(2), 36 -6
77(2) 67, 97 17, 47, 57, 977
- 58, 88 -8
49, 59, 79, 89 69 09, 69, 899
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của trangxoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

File not found!

trangxoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT