insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
19
09
89
G.7
264
609
834
G.6
4456
0490
1452
1829
1720
7301
4174
6280
1953
G.5
2510
7735
2661
G.4
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
G.3
74920
11415
71746
43211
34356
05675
G.2
45567
87192
73186
G.1
62085
87668
07336
ĐB
570616
202497
290538
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03, 06 01, 09(2) -
1 10, 15, 16, 19 11 -
2 20 20, 23, 29 22, 25
3 - 35 32, 34, 36, 38
4 40, 43 43, 46 -
5 52, 56 - 53, 56, 57
6 60, 64, 67 68 61, 65(3)
7 - 70, 75 74, 75
8 83, 85, 87 83, 89 80, 86, 89
9 90 92, 97, 98 -
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
10, 20, 40, 60, 90 20, 70 800
- 01, 11 611
52 92 22, 322
03, 43, 83 23, 43, 83 533
64 - 34, 744
15, 85 35, 75 25, 65(3), 755
06, 16, 56 46 36, 56, 866
67, 8797 577
- 68, 98388
19 09(2), 29, 89 899
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
15
88
45
G.7
331
139
681
G.6
3443
1512
9267
3533
6751
9323
9472
1997
5018
G.5
3518
6957
7412
G.4
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
G.3
18906
26141
28126
20341
05908
60207
G.2
30144
78108
86017
G.1
43351
74093
62642
ĐB
805779
422796
042902
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 06 0802, 04, 07, 08
1 12, 15, 18 11, 19 12(2), 17, 18(2)
2 21 23, 26 24
3 31 31, 33, 39 37
4 41, 43, 44 41 42, 45
5 51, 58 51, 54, 57 50
6 63, 67(2), 69 60 -
7 73, 79 79 72
8 - 88 81, 83
9 92 93, 96, 98 97
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
- 60 500
21, 31, 41, 51 11, 31, 41, 51 811
12, 92 -02, 12(2), 42, 722
43, 63, 73 23, 33, 93 833
44 54 04, 244
15 - 455
06 26, 96 -6
67(2) 57 07, 17, 37, 977
18, 58 08, 88, 98 08, 18(2)8
69, 79 19, 39, 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
75
39
84
G.7
354
444
099
G.6
2877
4900
3575
6248
5951
9996
1340
1797
2531
G.5
4871
7805
3993
G.4
67353
97880
34302
14248
79276
63372
99503
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
43886
64084
48171
07860
44327
62616
10849
G.3
04416
00248
95885
85122
01859
17195
G.2
40213
75295
83787
G.1
83759
65428
86095
ĐB
247572
591477
135363
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 02, 03 05 -
1 13, 16 15 16
2 - 22, 28, 29 27
3 - 34, 39 31
4 48(2) 44, 46, 47, 48 40, 49
5 53, 54, 59 51 59
6 - - 60, 63
7 71, 72(2), 75(2), 76, 7777 71
8 80 85, 87 84(2), 86, 87
9 - 95, 96, 99 93, 95(2), 97, 99
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 80 - 40, 600
71 51 31, 711
02, 72(2) 22 -2
03, 13, 53 -63, 933
54 34, 44 84(2)4
75(2) 05, 15, 85, 95 95(2)5
16, 76 46, 96 16, 866
77 47, 77, 87 27, 87, 977
48(2) 28, 48 -8
59 29, 39, 99 49, 59, 999
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
95
90
59
G.7
814
289
614
G.6
2478
5411
5260
0759
1950
5999
0694
3527
1423
G.5
6180
1330
7214
G.4
26155
52850
29524
00601
11800
71247
41662
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
37977
41670
12516
63325
70828
87844
44385
G.3
24741
55762
66963
29885
94729
38330
G.2
93970
78716
41872
G.1
07332
69905
34683
ĐB
013017
026807
425326
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 00, 01 01, 05, 07 -
1 11, 14, 17 10, 16 14(2), 16
2 24 - 23, 25, 26, 27, 28, 29
3 32 30 30
4 41, 47 42 44
5 50, 55 50, 51, 59 59
6 60, 62(2) 63, 69 -
7 70, 78 - 70, 72, 77
8 80 83, 85, 89 83, 85
9 95 90, 96, 99 94
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
00, 50, 60, 70, 80 10, 30, 50, 90 30, 700
01, 11, 41 01, 51 -1
32, 62(2) 42 722
- 63, 83 23, 833
14, 24 - 14(2), 44, 944
55, 95 05, 85 25, 855
- 16, 96 16, 266
17, 4707 27, 777
78 - 288
- 59, 69, 89, 99 29, 599
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
14
32
57
G.7
929
076
864
G.6
9296
4080
1716
0186
2714
2228
5409
0964
2353
G.5
8952
6789
2904
G.4
74408
28142
08166
11530
71798
70041
18645
88291
87009
81783
42925
04910
25528
73785
44845
51179
89016
14462
31204
16188
64470
G.3
20772
32366
37144
31690
40534
84556
G.2
42087
77702
50781
G.1
09578
32404
19913
ĐB
785221
059661
395598
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 08 02, 04, 09 04(2), 09
1 14, 16 10, 14 13, 16
221, 29 25, 28(2) -
3 30 32 34
4 41, 42, 45 44 45
5 52 - 53, 56, 57
6 66(2)61 62, 64(2)
7 72, 78 76 70, 79
8 80, 87 83, 85, 86, 89 81, 88
9 96, 98 90, 9198
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
30, 80 10, 90 700
21, 4161, 91 811
42, 52, 72 02, 32 622
- 83 13, 533
14 04, 14, 44 04(2), 34, 64(2)4
45 25, 85 455
16, 66(2), 96 76, 86 16, 566
87 - 577
08, 78, 98 28(2) 88, 988
29 09, 89 09, 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
45
29
33
G.7
820
769
748
G.6
9305
2135
2827
5291
9529
5467
6379
4060
6131
G.5
9503
4143
8520
G.4
79622
46582
92489
73008
14296
16472
13420
93735
00498
95644
61459
81100
79102
84864
24846
55798
16911
76433
39612
03605
42709
G.3
98521
11959
30586
23869
77268
99453
G.2
27397
70831
89712
G.1
31055
29434
95266
ĐB
437238
410612
556924
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 03, 05, 08 00, 02 05, 09
1 -12 11, 12(2)
2 20(2), 21, 22, 27 29(2) 20, 24
3 35, 38 31, 34, 35 31, 33(2)
4 45 43, 44 46, 48
5 55, 59 59 53
6 - 64, 67, 69(2) 60, 66, 68
7 72 - 79
8 82, 89 86 -
9 96, 97 91, 98 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
20(2) 00 20, 600
21 31, 91 11, 311
22, 72, 82 02, 12 12(2)2
03 43 33(2), 533
- 34, 44, 64244
05, 35, 45, 55 35 055
96 86 46, 666
27, 97 67 -7
08, 38 98 48, 68, 988
59, 89 29(2), 59, 69(2) 09, 799
insert_chartThống kê
TỉnhVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8
91
16
78
G.7
732
604
152
G.6
3716
9626
2714
5902
4022
4556
5833
4320
9936
G.5
6040
0613
9277
G.4
38932
48725
93723
91550
48302
69095
72496
40967
86225
72034
81784
82878
71449
97070
80880
80570
41631
24384
59366
71998
94908
G.3
04088
18740
78530
30825
90539
72829
G.2
37235
58599
90067
G.1
16536
49211
41832
ĐB
118180
055135
320891
0123456789
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 02 02, 04 08
1 14, 16 11, 13, 16 -
2 23, 25, 26 22, 25(2) 20, 29
3 32(2), 35, 36 30, 34, 35 31, 32, 33, 36, 39
4 40(2) 49 -
5 50 56 52
6 - 67 66, 67
7 - 70, 78 70, 77, 78
880, 88 84 80, 84
9 91, 95, 96 9991, 98
Vĩnh LongBình DươngTrà VinhĐuôi
40(2), 50, 80 30, 70 20, 70, 800
91 11 31, 911
02, 32(2) 02, 22 32, 522
23 13 333
14 04, 34, 84 844
25, 35, 95 25(2), 35 -5
16, 26, 36, 96 16, 56 36, 666
- 67 67, 777
88 78 08, 78, 988
- 49, 99 29, 399
XSMN thứ 6 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.Tra cứu XSMN thứ 6 ở đâu nhanh và chính xác?

Hiện tại ở Việt Nam chưa có một công cụ nào đo lường được tính hiệu quả của các đơn vị cung cấp tính năng dò số hiện nay. Thế nhưng phần lớn người dùng trong 1 vài lần sử dụng đầu tiên đều có thể tự đánh giá được ngay chất lượng như thế nào.

XSMN thứ 6 của trangxoso.com cung cấp những gì?

Chắc hẳn nếu bạn đã đọc được những dòng chữ này thì cũng đã từng 1 lần mua vé số => dò số và mong muốn mình là người nhận được phần thưởng. Nếu những website trên internet hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu tra cứu & tìm kiếm thông tin của bạn thì có lẽ bạn nên 1 lần tham khảo qua website 168.com.

File not found!

trangxoso.com ra đời với mục đích chính là đem tới cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi dò KQXS, xem được đầy đủ các loại hình xổ số bao gồm XSKT, Điện toán, Vietllot... Riêng đối với kết quả xổ số Miền Nam thứ Sáu, chúng tôi có tổng hợp toàn bộ giải thưởng theo từng đài & từng mốc thời gian nhất định giúp bạn dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Thông tin bổ sung thêm, hiện tại bạn bỏ ra tối thiểu 10.000đ mới mua được 1 tờ vé số các đài Miền Nam.Với số tiền thưởng lên tới 5 tỷ đồng cho tất cả các giải, số lượng người chơi và dò KQXS MN thứ 6 ngày một tăng lên nhanh chóng.

XSMN có tổng cộng 9 giải thường & 2 giải khuyến khích, mỗi ngày sẽ có 3 đài xổ trong đó có 1 đài chính và 2 đài phụ. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hiện nay trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều hệ thống đại lý vé số kiến thiết khác nhau, đây chính là những nơi uy tín mà bạn có thể lựa chọn để mua vé số.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT