insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
15
59
70
G.7
273
800
398
G.6
9327
6022
9019
3174
5110
0704
8919
6587
6921
G.5
1636
8362
1557
G.4
23371
74160
42730
48603
60509
86404
97037
97045
83876
65230
26916
41820
27520
00255
51657
06193
71839
34798
86832
70313
01899
G.3
31158
10215
46249
99369
67550
23715
G.2
71448
36660
08624
G.1
80451
22261
87978
ĐB
000507
108125
857708
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 03, 04, 07, 09 00, 0408
1 15(2), 19 10, 16 13, 15, 19
2 22, 27 20(2), 25 21, 24
3 30, 36, 37 30 32, 39
4 48 45, 49 -
5 51, 58 55, 59 50, 57(2)
6 60 60, 61, 62, 69 -
7 71, 73 74, 76 70, 78
8 - - 87
9 - - 93, 98(2), 99
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
30, 60 00, 10, 20(2), 30, 60 50, 700
51, 71 61 211
22 62 322
03, 73 - 13, 933
04 04, 74 244
15(2)25, 45, 55 155
36 16, 76 -6
07, 27, 37 - 57(2), 877
48, 58 -08, 78, 98(2)8
09, 19 49, 59, 69 19, 39, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
25
64
33
G.7
894
510
231
G.6
9050
9639
0790
2746
1614
7294
6769
8200
2030
G.5
1764
5691
1016
G.4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
44200
45617
69510
49190
26906
37203
58399
79231
86960
11652
02596
79063
69849
77686
G.3
06486
35244
86623
73856
65971
44700
G.2
68636
15208
10279
G.1
98007
66436
73303
ĐB
594003
186258
599977
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
003, 07 00, 03, 06, 08 00(2), 03
1 12 10(2), 14, 17 16
2 25, 27 23 -
3 36(2), 39 36 30, 31(2), 33
4 44 46 49
5 50 56, 58 52
6 64, 69 64 60, 63, 69
7 71 - 71, 77, 79
8 86, 88 - 86
9 90, 94(2) 90, 91, 94, 99 96
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
50, 90 00, 10(2), 90 00(2), 30, 600
71 91 31(2), 711
12 - 522
03 03, 23 03, 33, 633
44, 64, 94(2) 14, 64, 94 -4
25 - -5
36(2), 86 06, 36, 46, 56 16, 86, 966
07, 27 17777
88 08, 58 -8
39, 69 99 49, 69, 799
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
52
72
55
G.7
458
870
299
G.6
1530
5196
4456
1432
4147
3761
1369
6282
9311
G.5
4429
8516
7128
G.4
38172
88029
61826
94869
50073
21718
63169
05337
21758
19208
54088
04891
43713
15148
05434
54896
19570
12221
90537
34405
93989
G.3
20166
85579
93018
93935
67948
66393
G.2
49575
88943
55982
G.1
83922
40875
20368
ĐB
569356
356099
651547
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 08 05
1 18 13, 16, 18 11
2 22, 26, 29(2) - 21, 28
3 30 32, 35, 37 34, 37
4 - 43, 47, 4847, 48
5 52, 56(2), 58 58 55
6 66, 69(2) 61 68, 69
7 72, 73, 75, 79 70, 72, 75 70
8 - 88 82(2), 89
9 96 91, 99 93, 96, 99
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
30 70 700
- 61, 91 11, 211
22, 52, 72 32, 72 82(2)2
73 13, 43 933
- - 344
75 35, 75 05, 555
26, 56(2), 66, 96 16 966
- 37, 47 37, 477
18, 58 08, 18, 48, 58, 88 28, 48, 688
29(2), 69(2), 7999 69, 89, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
73
58
24
G.7
711
577
321
G.6
6308
3409
7873
6705
2147
5157
7415
0957
5830
G.5
5700
7685
8908
G.4
75778
46773
41235
44775
22681
59093
92033
98606
85712
45604
43265
39487
74998
60607
19242
72913
04051
16221
98183
50180
00860
G.3
88973
93760
80629
02679
54357
35416
G.2
67790
77108
13156
G.1
94856
57984
07012
ĐB
502117
998163
728707
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 00, 08, 09 04, 05, 06, 07, 0807, 08
1 11, 17 12 12, 13, 15, 16
2 - 29 21(2), 24
3 33, 35 - 30
4 - 47 42
5 56 57, 58 51, 56, 57(2)
6 6063, 65 60
7 73(4), 75, 78 77, 79 -
8 81 84, 85, 87 80, 83
9 90, 93 98 -
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
00, 60, 90 - 30, 60, 800
11, 81 - 21(2), 511
- 12 12, 422
33, 73(4), 9363 13, 833
- 04, 84 244
35, 75 05, 65, 85 155
56 06 16, 566
17 07, 47, 57, 77, 8707, 57(2)7
08, 78 08, 58, 98 088
09 29, 79 -9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
80
00
36
G.7
115
243
425
G.6
6820
9332
9013
1144
6902
8916
7936
1454
2344
G.5
5348
0909
6685
G.4
19754
83442
81350
36206
86234
77258
66479
07608
90730
26285
22321
67086
08527
54512
65780
39762
32390
72548
13053
50450
18619
G.3
59402
81165
49659
00482
97115
08434
G.2
33303
60065
68856
G.1
08207
17936
76707
ĐB
722174
907310
480356
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 02, 03, 06, 07 00, 02, 08, 09 07
1 13, 1510, 12, 16 15, 19
2 20 21, 27 25
3 32, 34 30, 36 34, 36(2)
4 42, 48 43, 44 44, 48
5 50, 54, 58 59 50, 53, 54, 56(2)
6 65 65 62
774, 79 - -
8 80 82, 85, 86 80, 85
9 - - 90
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
20, 50, 80 00, 10, 30 50, 80, 900
- 21 -1
02, 32, 42 02, 12, 82 622
03, 13 43 533
34, 54, 74 44 34, 44, 544
15, 65 65, 85 15, 25, 855
06 16, 36, 86 36(2), 56(2)6
07 27 077
48, 58 08 488
79 09, 59 199
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
24
55
52
G.7
842
072
811
G.6
0818
5602
3784
0096
7362
1287
2899
9149
2773
G.5
2871
2321
0414
G.4
52245
18337
19852
24244
02294
61708
21180
99600
81563
48356
90769
04651
70417
05215
59107
47910
27514
29410
11302
04853
19065
G.3
80895
39446
21068
65729
88656
14880
G.2
60660
29909
87885
G.1
53509
98540
89452
ĐB
145583
468826
757805
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 02, 08, 09 00, 09 02, 05, 07
1 18 15, 17 10(2), 11, 14(2)
2 24 21, 26, 29 -
3 37 - -
4 42, 44, 45, 46 40 49
5 52 51, 55, 56 52(2), 53, 56
6 60 62, 63, 68, 69 65
7 71 72 73
8 80, 83, 84 87 80, 85
9 94, 95 96 99
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
60, 80 00, 40 10(2), 800
71 21, 51 111
02, 42, 52 62, 72 02, 52(2)2
83 63 53, 733
24, 44, 84, 94 - 14(2)4
45, 95 15, 5505, 65, 855
4626, 56, 96 566
37 17, 87 077
08, 18 68 -8
09 09, 29, 69 49, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
64
69
87
G.7
349
264
832
G.6
9684
5220
0584
3754
5055
2629
1793
5507
0022
G.5
0521
5346
5198
G.4
22396
51917
40556
07877
77927
32803
87517
93471
32355
35285
44604
10854
77308
15375
08410
32689
65788
90813
06619
91708
88535
G.3
79682
68014
33689
90896
15582
61545
G.2
52279
30247
17826
G.1
10127
64825
88106
ĐB
777204
301747
500868
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 03, 04 04, 08 06, 07, 08
1 14, 17(2) - 10, 13, 19
2 20, 21, 27(2) 25, 29 22, 26
3 - - 32, 35
4 49 46, 47(2) 45
5 56 54(2), 55(2) -
6 64 64, 6968
7 77, 79 71, 75 -
8 82, 84(2) 85, 89 82, 87, 88, 89
9 96 96 93, 98
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
20 - 100
21 71 -1
82 - 22, 32, 822
03 - 13, 933
04, 14, 64, 84(2) 04, 54(2), 64 -4
- 25, 55(2), 75, 85 35, 455
56, 96 46, 96 06, 266
17(2), 27(2), 7747(2) 07, 877
- 08 08, 68, 88, 988
49, 79 29, 69, 89 19, 899

XSMN thứ 2 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Hồ Chí Minh (đài chính) 2 đài phụ còn lại là Cà Mau & Đồng Tháp.

Thông tin về XSMN thứ 2

Trong thời gian vừa qua trangxoso.com đã triển khai hệ thống máy chủ tốc độ cao để giúp cho những người mua vé số tại Việt Nam có thể trải nghiệm chức năng xem kết quả XSMN T2 một cách nhanh chóng & chính xác nhất.


Để biết được mình có trúng giải từ 1 đến 8 hoặc giải đặc biệt hay không bạn nên theo dõi thường xuyên và cập nhập kết quả tại trang web trangxoso.com. Bên cạnh đó chúng tôi còn tích hợp thêm các tiện ích tra cứu lịch sử các con số, tính xác xuất, tìm kiếm thông tin… và hàng loạt các chức năng khác để hỗ trợ người chơi.

Dữ liệu về các giải thưởng hàng ngày & hàng tuần đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên các máy chủ, việc bạn truy xuất thông tin là hoàn toàn miễn phí & chúng tôi cam kết tính xác thực & đúng đắn của nội dung là 100% & được cập nhập liên từ nguồn thông tin chính thống từ các công ty xổ sổ.

Cơ cấu giải thưởng của KQXS truyền thống miền Nam vào thứ hai được áp dụng cho người tham gia giống như ở XSMN trong đó có 9 giải thưởng & tổng cộng 18 lần xoay cầu tương ứng 18 dãy số.

Giá trị tiền thưởng được quy định như sau:

 • 1 Giải đặc biệt: 2.000.000 vnđ
 • 10 giải nhất: 30.000.000 vnđ
 • 10 giải nhì: 15.000.00 vnđ
 • 20 giải ba: 10.000.000 vnđ
 • 70 giải tư: 3.000.00 vnđ
 • 100 giải năm: 1.000.000 vnđ
 • 300 giải sáu: 400.000 vnđ
 • 1000 giải bảy: 200.000 vnđ
 • 10.000 giải tám: 100.000 vnđ
 • 9 giải phụ của giải đặc biệt: 50.000.000 vnđ
 • 45 giải khuyến khích: 6.000.000 vnđ

Nếu may mắn trúng thưởng bạn có thể đem tờ vé số còn nguyên vẹn tới đại lý xổ số gần nhất để được lãnh thưởng.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT