insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
67
45
32
G.7
803
828
231
G.6
8977
3563
4329
4097
8845
2678
6187
2647
5014
G.5
5542
0079
4385
G.4
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
G.3
55001
64227
53419
65911
01648
02432
G.2
75851
34363
74929
G.1
98072
31829
49548
ĐB
780068
555879
232848
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 01, 03(2) - 06
1 - 11, 19 14
2 27, 29 28, 29 29
3 36 - 30, 31, 32(2)
4 42, 44 45(2) 44, 47, 48(3)
5 51 57, 59 -
6 62, 63, 64, 67, 68 63, 69 60
7 70, 72, 77 78, 79(2) 76
8 83 86 85(3), 87
9 - 91, 93, 97, 98 -
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
70 - 30, 600
01, 51 11, 91 311
42, 62, 72 - 32(2)2
03(2), 63, 83 63, 93 -3
44, 64 - 14, 444
- 45(2) 85(3)5
36 86 06, 766
27, 67, 77 57, 97 47, 877
68 28, 78, 9848(3)8
29 19, 29, 59, 69, 79(2) 299
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
61
71
65
G.7
888
894
090
G.6
4176
0686
2817
6252
8812
5788
1578
8795
7851
G.5
4791
6452
6136
G.4
06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087
G.3
05442
78699
94176
84759
19916
25266
G.2
70980
18398
75234
G.1
29704
85438
96009
ĐB
884043
097501
949595
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 0401 09
1 17 12, 18 16
2 20, 28 - -
3 30 38 34, 35, 36
4 42, 43 43(2) 40
5 - 52(2), 56, 59 51
6 61, 65, 67 - 65, 66
7 74, 76 71, 76, 79 71, 78
8 80(2), 86, 88 86, 88 82, 83, 84, 87
9 91, 99 91, 94, 98 90, 95(2)
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
20, 30, 80(2) - 40, 900
61, 9101, 71, 91 51, 711
42 12, 52(2) 822
43 43(2) 833
04, 74 94 34, 844
65 - 35, 65, 95(2)5
76, 86 56, 76, 86 16, 36, 666
17, 67 - 877
28, 88 18, 38, 88, 98 788
99 59, 79 099
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
77
29
26
G.7
954
348
778
G.6
3309
1428
8743
5854
4311
1261
6260
9242
4914
G.5
1026
1492
6595
G.4
08808
42346
57532
41854
88994
96020
52263
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
50867
10773
67240
28561
99778
50772
76131
G.3
52183
85823
37461
77550
80474
01957
G.2
27868
82867
29025
G.1
78698
59268
09080
ĐB
238006
128514
951350
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
006, 08, 09 - -
1 - 11, 12, 14 14
2 20, 23, 26, 28 29 25, 26
3 32 - 31
4 43, 46 48 40, 42
5 54(2) 50, 54, 55, 5650, 57
6 63, 68 60, 61(2), 67, 68 60, 61, 67
7 77 - 72, 73, 74, 78(2)
8 83 82 80
9 94, 98 92(2), 95 95
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
20 50, 60 40, 50, 60, 800
- 11, 61(2) 31, 611
32 12, 82, 92(2) 42, 722
23, 43, 63, 83 - 733
54(2), 9414, 54 14, 744
- 55, 95 25, 955
06, 26, 46 56 266
77 67 57, 677
08, 28, 68, 98 48, 68 78(2)8
09 29 -9
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
96
87
58
G.7
480
088
351
G.6
1081
4210
6032
7957
3343
6934
8983
9723
2367
G.5
5351
0947
1908
G.4
90683
34585
32754
76463
37452
60823
82155
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
81933
28574
29081
22381
73231
75329
15686
G.3
04654
43833
40742
34430
03748
37442
G.2
96365
44055
12618
G.1
05454
85185
72319
ĐB
510244
336247
008030
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 02 08
1 10 - 18, 19
2 23 26 23, 29
3 32, 33 30, 31, 3430, 31, 33
444 42, 43, 44, 47(2) 42, 48
5 51, 52, 54(3), 55 53, 54, 55, 57, 59 51, 58
6 63, 65 - 67
7 - - 74
8 80, 81, 83, 85 85, 87, 88 81(2), 83, 86
9 96 - -
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
10, 80 30300
51, 81 31 31, 51, 81(2)1
32, 52 02, 42 422
23, 33, 63, 83 43, 53 23, 33, 833
44, 54(3) 34, 44, 54 744
55, 65, 85 55, 85 -5
96 26 866
-47(2), 57, 87 677
- 88 08, 18, 48, 588
- 59 19, 299
insert_chartThống kê
TỉnhCà MauHồ Chí MinhĐồng Tháp
G.8
08
93
91
G.7
063
623
869
G.6
3609
3349
7136
4878
1985
5336
0043
1105
4768
G.5
3879
5887
3203
G.4
79668
08470
56039
44980
37895
11021
47360
16369
13530
44209
39523
92251
80351
69901
74601
20177
81734
70999
01275
57770
00690
G.3
39068
16647
69660
29916
45995
66386
G.2
92872
52162
21466
G.1
37418
43474
78256
ĐB
163644
892392
268522
0123456789
ĐầuCà MauHồ Chí MinhĐồng Tháp
0 08, 09 01, 09 01, 03, 05
1 18 16 -
2 21 23(2)22
3 36, 39 30, 36 34
444, 47, 49 - 43
5 - 51(2) 56
6 60, 63, 68(2) 60, 62, 69 66, 68, 69
7 70, 72, 79 74, 78 70, 75, 77
8 80 85, 87 86
9 9592, 93 90, 91, 95, 99
Cà MauHồ Chí MinhĐồng ThápĐuôi
60, 70, 80 30, 60 70, 900
21 01, 51(2) 01, 911
72 62, 92222
63 23(2), 93 03, 433
44 74 344
95 85 05, 75, 955
36 16, 36 56, 66, 866
47 87 777
08, 18, 68(2) 78 688
09, 39, 49, 79 09, 69 69, 999
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
31
39
56
G.7
530
002
870
G.6
7879
2136
2529
7658
7771
1547
6348
3737
3609
G.5
5783
6200
2132
G.4
75155
95583
23272
95665
26091
27742
50011
07457
51903
43742
70880
21710
43992
80708
13972
91823
76581
14062
52615
43597
29346
G.3
66715
24084
59093
92198
91313
51053
G.2
66015
41376
67543
G.1
23870
91117
79835
ĐB
646931
255738
576596
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 - 00, 02, 03, 08 09
1 11, 15(2) 10, 17 13, 15
2 29 - 23
3 30, 31(2), 3638, 39 32, 35, 37
4 42 42, 47 43, 46, 48
5 55 57, 58 53, 56
6 65 - 62
7 70, 72, 79 71, 76 70, 72
8 83(2), 84 80 81
9 91 92, 93, 9896, 97
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
30, 70 00, 10, 80 700
11, 31(2), 91 71 811
42, 72 02, 42, 92 32, 62, 722
83(2) 03, 93 13, 23, 43, 533
84 - -4
15(2), 55, 65 - 15, 355
36 76 46, 56, 966
- 17, 47, 57 37, 977
- 08, 38, 58, 98 488
29, 79 39 099
insert_chartThống kê
TỉnhHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
G.8
93
05
89
G.7
585
274
062
G.6
7852
8832
4100
5575
3922
8214
6240
1323
5899
G.5
9518
1260
7513
G.4
83881
96585
96912
17262
31842
34600
57547
48057
35827
99073
00691
09818
46203
13673
99029
46330
70427
04254
03852
35860
44203
G.3
57476
16478
46550
84040
38856
29918
G.2
79254
71840
69072
G.1
10161
08592
23600
ĐB
245082
029687
370100
0123456789
ĐầuHồ Chí MinhĐồng ThápCà Mau
0 00(2) 03, 0500(2), 03
1 12, 18 14, 18 13, 18
2 - 22, 27 23, 27, 29
3 32 - 30
4 42, 47 40(2) 40
5 52, 54 50, 57 52, 54, 56
6 61, 62 60 60, 62
7 76, 78 73(2), 74, 75 72
8 81, 82, 85(2)87 89
9 93 91, 92 99
Hồ Chí MinhĐồng ThápCà MauĐuôi
00(2) 40(2), 50, 6000(2), 30, 40, 600
61, 81 91 -1
12, 32, 42, 52, 62, 82 22, 92 52, 62, 722
93 03, 73(2) 03, 13, 233
54 14, 74 544
85(2) 05, 75 -5
76 - 566
47 27, 57, 87 277
18, 78 18 188
- - 29, 89, 999

XSMN thứ 2 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Hồ Chí Minh (đài chính) 2 đài phụ còn lại là Cà Mau & Đồng Tháp.

Thông tin về XSMN thứ 2

Trong thời gian vừa qua trangxoso.com đã triển khai hệ thống máy chủ tốc độ cao để giúp cho những người mua vé số tại Việt Nam có thể trải nghiệm chức năng xem kết quả XSMN T2 một cách nhanh chóng & chính xác nhất.


Để biết được mình có trúng giải từ 1 đến 8 hoặc giải đặc biệt hay không bạn nên theo dõi thường xuyên và cập nhập kết quả tại trang web trangxoso.com. Bên cạnh đó chúng tôi còn tích hợp thêm các tiện ích tra cứu lịch sử các con số, tính xác xuất, tìm kiếm thông tin… và hàng loạt các chức năng khác để hỗ trợ người chơi.

Dữ liệu về các giải thưởng hàng ngày & hàng tuần đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên các máy chủ, việc bạn truy xuất thông tin là hoàn toàn miễn phí & chúng tôi cam kết tính xác thực & đúng đắn của nội dung là 100% & được cập nhập liên từ nguồn thông tin chính thống từ các công ty xổ sổ.

Cơ cấu giải thưởng của KQXS truyền thống miền Nam vào thứ hai được áp dụng cho người tham gia giống như ở XSMN trong đó có 9 giải thưởng & tổng cộng 18 lần xoay cầu tương ứng 18 dãy số.

Giá trị tiền thưởng được quy định như sau:

 • 1 Giải đặc biệt: 2.000.000 vnđ
 • 10 giải nhất: 30.000.000 vnđ
 • 10 giải nhì: 15.000.00 vnđ
 • 20 giải ba: 10.000.000 vnđ
 • 70 giải tư: 3.000.00 vnđ
 • 100 giải năm: 1.000.000 vnđ
 • 300 giải sáu: 400.000 vnđ
 • 1000 giải bảy: 200.000 vnđ
 • 10.000 giải tám: 100.000 vnđ
 • 9 giải phụ của giải đặc biệt: 50.000.000 vnđ
 • 45 giải khuyến khích: 6.000.000 vnđ

Nếu may mắn trúng thưởng bạn có thể đem tờ vé số còn nguyên vẹn tới đại lý xổ số gần nhất để được lãnh thưởng.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT