insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
32
06
47
G.7
065
222
127
G.6
7558
6461
6842
6215
4816
7933
6470
6472
0714
G.5
7193
2523
2962
G.4
05993
53444
48080
89559
16888
23744
12345
77132
16282
27680
24815
84724
87059
08557
86931
79675
09519
85255
58821
60418
11558
G.3
05120
77404
51102
31421
26544
70144
G.2
07745
50151
42590
G.1
13499
51374
72330
ĐB
279699
414303
454847
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 02, 03, 06 -
1 - 15(2), 16 14, 18, 19
2 20 21, 22, 23, 24 21, 27
3 32 32, 33 30, 31
4 42, 44(2), 45(2) - 44(2), 47(2)
5 58, 59 51, 57, 59 55, 58
6 61, 65 - 62
7 - 74 70, 72, 75
8 80, 88 80, 82 -
9 93(2), 99(2) - 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20, 80 80 30, 70, 900
61 21, 51 21, 311
32, 42 02, 22, 32, 82 62, 722
93(2)03, 23, 33 -3
04, 44(2) 24, 74 14, 44(2)4
45(2), 65 15(2) 55, 755
- 06, 16 -6
- 57 27, 47(2)7
58, 88 - 18, 588
59, 99(2) 59 199
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
88
15
38
G.7
578
225
802
G.6
0653
8217
3411
2165
5067
0569
7250
2618
1967
G.5
9476
2165
5684
G.4
48901
93341
49473
45969
16624
41649
62305
32000
05328
56819
25636
88257
06911
91478
01664
13912
60227
33314
48324
51502
60146
G.3
36599
28637
21683
36942
79690
58224
G.2
07366
98852
48184
G.1
39181
94795
98909
ĐB
967014
436986
062911
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 05 00 02(2), 09
1 11, 14, 17 11, 15, 1911, 12, 14, 18
2 24 25, 28 24(2), 27
3 37 36 38
4 41, 49 42 46
5 53 52, 57 50
6 66, 69 65(2), 67, 69 64, 67
7 73, 76, 78 78 -
8 81, 88 83, 86 84(2)
9 99 95 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 00 50, 900
01, 11, 41, 81 11111
- 42, 52 02(2), 122
53, 73 83 -3
14, 24 - 14, 24(2), 64, 84(2)4
05 15, 25, 65(2), 95 -5
66, 76 36, 86 466
17, 37 57, 67 27, 677
78, 88 28, 78 18, 388
49, 69, 99 19, 69 099
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
23
72
99
G.7
051
451
549
G.6
9487
7429
5204
4177
4222
8515
3341
4267
5194
G.5
5429
5158
8491
G.4
47393
33118
03615
74589
14323
28882
46133
60726
57162
99034
03554
20165
29452
83447
38686
00687
50303
71149
14196
90181
06487
G.3
89123
09534
44721
17351
03207
90551
G.2
94053
83215
21444
G.1
07564
23459
68309
ĐB
754727
948595
149211
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04 - 03, 07, 09
1 15, 18 15(2)11
2 23(3), 27, 29(2) 21, 22, 26 -
3 33, 34 34 -
4 - 47 41, 44, 49(2)
5 51, 53 51(2), 52, 54, 58, 59 51
6 64 62, 65 67
7 - 72, 77 -
8 82, 87, 89 - 81, 86, 87(2)
9 9395 91, 94, 96, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- - -0
51 21, 51(2)11, 41, 51, 81, 911
82 22, 52, 62, 72 -2
23(3), 33, 53, 93 - 033
04, 34, 64 34, 54 44, 944
15 15(2), 65, 95 -5
- 26 86, 966
27, 87 47, 77 07, 67, 87(2)7
18 58 -8
29(2), 89 59 09, 49(2), 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
58
78
06
G.7
878
698
860
G.6
0424
2677
9986
4917
7299
7414
4852
9917
3685
G.5
7060
3613
0656
G.4
53532
47520
75556
96869
87308
69139
70362
46579
90408
03391
97794
91138
12968
48553
39863
21473
98293
63473
78866
13381
62702
G.3
17883
18917
92054
60113
07182
67207
G.2
40792
78166
80949
G.1
29567
76253
10719
ĐB
465677
828101
365159
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0801, 08 02, 06, 07
1 17 13(2), 14, 17 17, 19
2 20, 24 - -
3 32, 39 38 -
4 - - 49
5 56, 58 53(2), 54 52, 56, 59
6 60, 62, 67, 69 66, 68 60, 63, 66
777(2), 78 78, 79 73(2)
8 83, 86 - 81, 82, 85
9 92 91, 94, 98, 99 93
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20, 60 - 600
-01, 91 811
32, 62, 92 - 02, 52, 822
83 13(2), 53(2) 63, 73(2), 933
24 14, 54, 94 -4
- - 855
56, 86 66 06, 56, 666
17, 67, 77(2) 17 07, 177
08, 58, 78 08, 38, 68, 78, 98 -8
39, 69 79, 99 19, 49, 599
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
47
50
31
G.7
936
250
637
G.6
4337
9157
9717
9958
7481
3809
9897
2802
5532
G.5
2057
1126
0098
G.4
18386
67682
42362
49623
38384
55225
85462
35978
02994
33877
69212
38217
16411
82913
61136
10818
53510
58658
12851
97080
22842
G.3
38353
80031
37645
43206
69441
40905
G.2
55120
96908
27803
G.1
98479
13270
70176
ĐB
665134
097062
673728
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 06, 08, 09 02, 03, 05
1 17 11, 12, 13, 17 10, 18
2 20, 23, 25 2628
3 31, 34, 36, 37 - 31, 32, 36, 37
4 47 45 41, 42
5 53, 57(2) 50(2), 58 51, 58
6 62(2)62 -
7 79 70, 77, 78 76
8 82, 84, 86 81 80
9 - 94 97, 98
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20 50(2), 70 10, 800
31 11, 81 31, 41, 511
62(2), 82 12, 62 02, 32, 422
23, 53 13 033
34, 84 94 -4
25 45 055
36, 86 06, 26 36, 766
17, 37, 47, 57(2) 17, 77 37, 977
- 08, 58, 78 18, 28, 58, 988
79 09 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
58
82
04
G.7
116
378
470
G.6
7018
0631
0273
0531
6638
1965
1103
8362
0689
G.5
0888
1068
0088
G.4
86844
88808
64573
68574
00925
55043
80738
70504
71194
41580
72053
52849
90942
66522
90403
79331
79091
44072
96526
13507
31735
G.3
64202
11858
43425
97833
74887
44289
G.2
80246
69384
39512
G.1
71959
49626
30538
ĐB
330623
770287
799366
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 02, 08 04 03(2), 04, 07
1 16, 18 - 12
223, 25 22, 25, 26 26
3 31, 38 31, 33, 38 31, 35, 38
4 43, 44, 46 42, 49 -
5 58(2), 59 53 -
6 - 65, 68 62, 66
7 73(2), 74 78 70, 72
8 88 80, 82, 84, 87 87, 88, 89(2)
9 - 94 91
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 80 700
31 31 31, 911
02 22, 42, 82 12, 62, 722
23, 43, 73(2) 33, 53 03(2)3
44, 74 04, 84, 94 044
25 25, 65 355
16, 46 26 26, 666
-87 07, 877
08, 18, 38, 58(2), 88 38, 68, 78 38, 888
59 49 89(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
67
64
44
G.7
378
247
680
G.6
8215
2395
6818
8563
7304
8147
9254
8700
9991
G.5
6016
3935
3910
G.4
97195
53335
36745
01728
94180
32228
79952
39511
95191
64248
99649
86825
33641
66761
12832
33123
81963
50251
36875
65584
71567
G.3
27532
92249
72476
88936
59400
18533
G.2
73849
52039
39440
G.1
58974
01520
69708
ĐB
399042
285895
779026
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 04 00(2), 08
1 15, 16, 18 11 10
2 28(2) 20, 25 23, 26
3 32, 35 35, 36, 39 32, 33
442, 45, 49(2) 41, 47(2), 48, 49 40, 44
5 52 - 51, 54
6 67 61, 63, 64 63, 67
7 74, 78 76 75
8 80 - 80, 84
9 95(2) 91, 95 91
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
80 20 00(2), 10, 40, 800
- 11, 41, 61, 91 51, 911
32, 42, 52 - 322
- 63 23, 33, 633
74 04, 64 44, 54, 844
15, 35, 45, 95(2) 25, 35, 95 755
16 36, 76266
67 47(2) 677
18, 28(2), 78 48 088
49(2) 39, 49 -9

XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của XSMB.Org

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của XSMB.Org sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành XSMB.Org với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT