insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
07
45
68
G.7
529
325
737
G.6
4814
7467
8528
4156
8988
0717
1695
2243
3559
G.5
1153
8568
4151
G.4
78750
63170
55958
73882
98027
28411
25924
08043
05042
34715
85838
40610
69857
52648
76808
64627
98959
17222
84580
22223
40469
G.3
18856
37466
59440
44428
45598
05538
G.2
52972
42630
54833
G.1
51832
25636
75256
ĐB
782357
107847
074117
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 07 - 08
1 11, 14 10, 15, 1717
2 24, 27, 28, 29 25, 28 22, 23, 27
3 32 30, 36, 38 33, 37, 38
4 - 40, 42, 43, 45, 47, 48 43
5 50, 53, 56, 57, 58 56, 57 51, 56, 59(2)
6 66, 67 68 68, 69
7 70, 72 - -
8 82 88 80
9 - - 95, 98
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50, 70 10, 30, 40 800
11 - 511
32, 72, 82 42 222
53 43 23, 33, 433
14, 24 - -4
- 15, 25, 45 955
56, 66 36, 56 566
07, 27, 57, 67 17, 47, 5717, 27, 377
28, 58 28, 38, 48, 68, 88 08, 38, 68, 988
29 - 59(2), 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
62
32
51
G.7
337
840
029
G.6
2751
8431
2391
9462
3837
4600
7151
1145
8503
G.5
1030
3033
6067
G.4
23035
09147
61045
50186
30630
49662
09885
19187
03302
10900
13709
90860
96773
73386
34930
34021
56704
60209
33653
68838
48421
G.3
59097
86114
25341
35487
50318
41849
G.2
10955
61532
21469
G.1
45577
71829
11116
ĐB
151903
858036
322911
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
003 00(2), 02, 09 03, 04, 09
1 14 -11, 16, 18
2 - 29 21(2), 29
3 30(2), 31, 35, 37 32(2), 33, 36, 37 30, 38
4 45, 47 40, 41 45, 49
5 51, 55 - 51(2), 53
6 62(2) 60, 62 67, 69
7 77 73 -
8 85, 86 86, 87(2) -
9 91, 97 - -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30(2) 00(2), 40, 60 300
31, 51, 91 4111, 21(2), 51(2)1
62(2) 02, 32(2), 62 -2
03 33, 73 03, 533
14 - 044
35, 45, 55, 85 - 455
8636, 86 166
37, 47, 77, 97 37, 87(2) 677
- - 18, 388
- 09, 29 09, 29, 49, 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
78
07
71
G.7
101
644
596
G.6
1730
0666
5508
8391
9457
1103
1379
0670
6615
G.5
7284
0418
0307
G.4
85938
77985
43247
61726
25800
93718
25803
80480
64091
18425
55102
06697
45414
69708
65295
33395
18984
21785
31825
55410
36580
G.3
43739
53306
72933
25526
21913
86057
G.2
35560
15391
85696
G.1
29005
92110
31595
ĐB
899197
865162
760961
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 01, 03, 05, 06, 08 02, 03, 07, 08 07
1 18 10, 14, 18 10, 13, 15
2 26 25, 26 25
3 30, 38, 39 33 -
4 47 44 -
5 - 57 57
6 60, 666261
7 78 - 70, 71, 79
8 84, 85 80 80, 84, 85
997 91(3), 97 95(3), 96(2)
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 30, 60 10, 80 10, 70, 800
01 91(3)61, 711
- 02, 62 -2
03 03, 33 133
84 14, 44 844
05, 85 25 15, 25, 85, 95(3)5
06, 26, 66 26 96(2)6
47, 97 07, 57, 97 07, 577
08, 18, 38, 78 08, 18 -8
39 - 799
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
12
90
88
G.7
806
011
768
G.6
0740
4597
8222
5240
3976
0381
5136
4824
3150
G.5
3408
9338
2261
G.4
80870
45851
76716
00431
08850
68792
53923
12851
57699
04291
41953
36940
27766
92612
72252
69400
35887
06211
60954
02976
87177
G.3
50107
10445
02549
96425
30921
91285
G.2
35749
43579
85521
G.1
02927
96962
71314
ĐB
851276
654040
737157
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 06, 07, 08 - 00
1 12, 16 11, 12 11, 14
2 22, 23, 27 25 21(2), 24
3 31 38 36
4 40, 45, 4940(3), 49 -
5 50, 51 51, 53 50, 52, 54, 57
6 - 62, 66 61, 68
7 70, 76 76, 79 76, 77
8 - 81 85, 87, 88
9 92, 97 90, 91, 99 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40, 50, 7040(3), 90 00, 500
31, 51 11, 51, 81, 91 11, 21(2), 611
12, 22, 92 12, 62 522
23 53 -3
- - 14, 24, 544
45 25 855
06, 16, 76 66, 76 36, 766
07, 27, 97 -57, 77, 877
08 38 68, 888
49 49, 79, 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
07
11
07
G.7
851
883
990
G.6
2223
6713
7394
8222
9466
9783
7046
9068
1311
G.5
4799
8323
1265
G.4
00168
18703
48937
76458
73846
86939
29490
45238
26594
58656
61424
80867
51833
96722
03397
75667
45575
32525
50980
84986
01763
G.3
06935
12792
75329
88059
00320
45227
G.2
49582
94497
61118
G.1
25426
46763
99536
ĐB
222768
994427
972537
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 03, 07 - 07
1 13 11 11, 18
2 23, 26 22(2), 23, 24, 27, 29 20, 25, 27
3 35, 37, 39 33, 38 36, 37
4 46 - 46
5 51, 58 56, 59 -
668(2) 63, 66, 67 63, 65, 67, 68
7 - - 75
8 82 83(2) 80, 86
9 90, 92, 94, 99 94, 97 90, 97
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
90 - 20, 80, 900
51 11 111
82, 92 22(2) -2
03, 13, 23 23, 33, 63, 83(2) 633
94 24, 94 -4
35 - 25, 65, 755
26, 46 56, 66 36, 46, 866
07, 3727, 67, 97 07, 27, 37, 67, 977
58, 68(2) 38 18, 688
39, 99 29, 59 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
89
59
03
G.7
782
945
412
G.6
3113
0899
6300
6824
2687
9875
7734
2010
7600
G.5
3153
2567
5189
G.4
35355
71550
43516
90425
36489
77969
74066
60100
70724
93177
75909
67177
82288
13359
20183
22307
90285
95657
83948
94197
58142
G.3
16162
60390
55008
71508
45647
39070
G.2
48739
38242
60397
G.1
48056
28373
51004
ĐB
300934
010151
710023
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00 00, 08(2), 09 00, 03, 04, 07
1 13, 16 - 10, 12
2 25 24(2)23
334, 39 - 34
4 - 42, 45 42, 47, 48
5 50, 53, 55, 5651, 59(2) 57
6 62, 66, 69 67 -
7 - 73, 75, 77(2) 70
8 82, 89(2) 87, 88 83, 85, 89
9 90, 99 - 97(2)
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 50, 90 00 00, 10, 700
-51 -1
62, 82 42 12, 422
13, 53 73 03, 23, 833
34 24(2) 04, 344
25, 55 45, 75 855
16, 56, 66 - -6
- 67, 77(2), 87 07, 47, 57, 97(2)7
- 08(2), 88 488
39, 69, 89(2), 99 09, 59(2) 899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
07
62
46
G.7
562
526
142
G.6
2201
8923
8017
4038
9561
1461
7748
0963
9327
G.5
1288
8805
9142
G.4
70297
48561
70387
18852
21532
64786
63674
43113
25204
58679
68800
41364
64738
46858
77454
32732
80029
34243
93936
56145
44310
G.3
74341
40209
38851
57174
81120
18260
G.2
65438
92314
24779
G.1
79603
41566
08768
ĐB
206256
918927
058054
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 03, 07, 09 00, 04, 05 -
1 17 13, 14 10
2 23 26, 27 20, 27, 29
3 32, 38 38(2) 32, 36
4 41 - 42(2), 43, 45, 46, 48
5 52, 56 51, 5854(2)
6 61, 62 61(2), 62, 64, 66 60, 63, 68
7 74 74, 79 79
8 86, 87, 88 - -
9 97 - -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 00 10, 20, 600
01, 41, 61 51, 61(2) -1
32, 52, 62 62 32, 42(2)2
03, 23 13 43, 633
74 04, 14, 64, 7454(2)4
- 05 455
56, 86 26, 66 36, 466
07, 17, 87, 9727 277
38, 88 38(2), 58 48, 688
09 79 29, 799

XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của XSMB.Org

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của XSMB.Org sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành XSMB.Org với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT