insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
59
98
17
G.7
860
224
054
G.6
2134
3808
0709
8706
2281
4688
4239
0484
7638
G.5
1584
3191
0714
G.4
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
G.3
24151
34314
39408
13407
19977
22333
G.2
12901
60613
80694
G.1
18325
24244
79529
ĐB
117782
547303
995365
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 08, 0903, 04, 05, 06, 07, 08(2) -
1 14, 17 13 14, 16, 17, 18
2 25, 28 22, 24 24, 27, 29
3 34, 35 - 33, 38, 39
4 40 42, 44 -
5 51, 59 - 54
6 60 67 60, 65, 67
7 76 - 77
882, 84 81, 88 83, 84
9 95, 99 91, 93, 98 94
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40, 60 - 600
01, 51 81, 91 -1
82 22, 42 -2
-03, 13, 93 33, 833
14, 34, 84 04, 24, 44 14, 24, 54, 84, 944
25, 35, 95 05655
76 06 166
17 07, 67 17, 27, 67, 777
08, 28 08(2), 88, 98 18, 388
09, 59, 99 - 29, 399
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
52
95
68
G.7
427
196
760
G.6
6038
0728
0954
1596
4120
9174
9632
6843
5436
G.5
3325
0358
6926
G.4
34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335
86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426
67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953
G.3
56168
32809
04151
76832
75249
31514
G.2
15498
40230
77836
G.1
32374
70738
81405
ĐB
376634
254658
317171
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 06, 09 - 05(2)
1 - 14 14, 16
2 25, 27, 28 20, 26 21, 26, 28
334, 35, 38 30(2), 32, 38 32, 36(2)
4 42 41 41, 43, 49
5 52, 54 51, 58(2) 53
6 60, 68 - 60, 68
7 71, 74, 77 74, 75, 7671
8 - 87 -
9 93, 98 95, 96(2) 97
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
60 20, 30(2) 600
71 41, 51 21, 41, 711
42, 52 32 322
93 - 43, 533
34, 54, 74 14, 74 144
25, 35 75, 95 05(2)5
06 26, 76, 96(2) 16, 26, 36(2)6
27, 77 87 977
28, 38, 68, 98 38, 58(2) 28, 688
09 - 499
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
82
37
99
G.7
643
373
946
G.6
2699
0825
3423
9826
4073
4092
9022
7694
8646
G.5
1997
2296
4145
G.4
24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739
18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606
86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858
G.3
76452
38065
78005
68417
04367
85189
G.2
04804
89086
56631
G.1
32704
82339
58913
ĐB
033323
264654
524151
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 04(2) 05, 06 -
1 - 17 12, 13, 18
223(2), 25 26 21, 22, 28
3 31, 35, 38, 39 31, 37(2), 38, 39 31, 34
4 42, 43 - 45, 46(2)
5 52, 55 51, 5451, 58
6 65 66 67, 69
7 - 73(2) -
8 82, 87 81, 86 89
9 97, 99 92, 96 94, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- - -0
31 31, 51, 81 21, 31, 511
42, 52, 82 92 12, 222
23(2), 43 73(2) 133
04(2)54 34, 944
25, 35, 55, 65 05 455
- 06, 26, 66, 86, 96 46(2)6
87, 97 17, 37(2) 677
38 38 18, 28, 588
39, 99 39 69, 89, 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
89
95
22
G.7
569
864
957
G.6
0648
6119
0163
5409
3950
2558
6094
2346
2484
G.5
9083
1121
9292
G.4
19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667
02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487
43378
33820
28332
42799
63312
24241
02882
G.3
09492
31436
46991
37146
56325
53649
G.2
28094
73534
41240
G.1
09110
70914
24863
ĐB
171529
961362
793591
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 09 09 -
1 10, 19 14 12
229 21, 26, 28 20, 22, 25
3 36, 38 30, 34, 38 32
4 48 46 40, 41, 46, 49
5 - 50, 58 57
6 63, 67, 6962, 64 63
7 71, 79 73 78
8 83, 84, 89 81, 87 82, 84
9 92, 94, 99 91, 9591, 92, 94, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10 30, 50 20, 400
71 21, 81, 91 41, 911
9262 12, 22, 32, 82, 922
63, 83 73 633
84, 94 14, 34, 64 84, 944
- 95 255
36 26, 46 466
67 87 577
38, 48 28, 38, 58 788
09, 19, 29, 69, 79, 89, 99 09 49, 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
63
84
37
G.7
961
992
711
G.6
7069
3150
4822
9912
9584
7665
8774
9655
0798
G.5
4337
2014
4110
G.4
71340
37758
79154
34631
73141
45344
46395
76179
75235
12978
18592
97507
48599
65804
45403
87596
07413
32320
23016
27366
13022
G.3
81423
25287
58463
82047
89638
24328
G.2
70057
58837
52552
G.1
65619
13308
85761
ĐB
907299
127330
261003
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - 04, 07, 0803(2)
1 19 12, 14 10, 11, 13, 16
2 22, 23 - 20, 22, 28
3 31, 3730, 35, 37 37, 38
4 40, 41, 44 47 -
5 50, 54, 57, 58 - 52, 55
6 61, 63, 69 63, 65 61, 66
7 - 78, 79 74
8 87 84(2) -
9 95, 99 92(2), 99 96, 98
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40, 5030 10, 200
31, 41, 61 - 11, 611
22 12, 92(2) 22, 522
23, 63 6303(2), 133
44, 54 04, 14, 84(2) 744
95 35, 65 555
- - 16, 66, 966
37, 57, 87 07, 37, 47 377
58 08, 78 28, 38, 988
19, 69, 99 79, 99 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
50
65
05
G.7
123
326
768
G.6
7517
5796
9260
6996
4679
6487
0278
7123
5365
G.5
3103
5376
9173
G.4
03732
25076
60257
61790
07189
42751
61425
62355
03893
56130
38874
43281
60680
62645
96547
77524
92451
98913
43963
29097
54421
G.3
45396
58517
60955
47573
25116
62071
G.2
18236
86392
77974
G.1
99606
43070
37928
ĐB
027714
209667
588189
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 03, 06 - 05
114, 17(2) - 13, 16
2 23, 25 26 21, 23, 24, 28
3 32, 36 30 -
4 - 45 47
5 50, 51, 57 55(2) 51
6 60 65, 67 63, 65, 68
7 76 70, 73, 74, 76, 79 71, 73, 74, 78
8 89 80, 81, 8789
9 90, 96(2) 92, 93, 96 97
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
50, 60, 90 30, 70, 80 -0
51 81 21, 51, 711
32 92 -2
03, 23 73, 93 13, 23, 63, 733
14 74 24, 744
25 45, 55(2), 65 05, 655
06, 36, 76, 96(2) 26, 76, 96 166
17(2), 5767, 87 47, 977
- - 28, 68, 788
89 79899
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
59
57
47
G.7
700
698
706
G.6
0641
4702
2358
9589
2339
3538
6707
1267
3214
G.5
1197
5831
0453
G.4
36775
13742
27028
44046
85783
18148
00378
98267
42892
71022
12575
42810
42386
00139
53431
80522
25301
24523
46947
52229
92431
G.3
97293
77276
82655
62576
22011
71758
G.2
19725
01060
86876
G.1
21133
51405
77375
ĐB
191230
226042
484901
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00, 02 0501(2), 06, 07
1 - 10 11, 14
2 25, 28 22 22, 23, 29
330, 33 31, 38, 39(2) 31(2)
4 41, 42, 46, 4842 47(2)
5 58, 59 55, 57 53, 58
6 - 60, 67 67
7 75, 76, 78 75, 76 75, 76
8 83 86, 89 -
9 93, 97 92, 98 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00, 30 10, 60 -0
41 3101(2), 11, 31(2)1
02, 42 22, 42, 92 222
33, 83, 93 - 23, 533
- - 144
25, 75 05, 55, 75 755
46, 76 76, 86 06, 766
97 57, 67 07, 47(2), 677
28, 48, 58, 78 38, 98 588
59 39(2), 89 299

XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của XSMB.Org

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của XSMB.Org sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành XSMB.Org với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT