Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 27/05/2021 (33003) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 02/06/2021 (51714) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 07/06/2021 (26422) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 04/06/2021 (60930) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 11/06/2021 (15348) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 31/05/2021 (18650) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 08/06/2021 (82266) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 10/06/2021 (92979) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 29/05/2021 (81687) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 09/06/2021 (81099) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 04/06/2021 (60930) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 03/06/2021 (62721) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 07/06/2021 (26422) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 06/06/2021 (73663) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 02/06/2021 (51714) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 24/05/2021 (19685) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 18 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 08/06/2021 (82266) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 29/05/2021 (81687) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 11/06/2021 (15348) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 10/06/2021 (92979) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 13/05/2021 (68664) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 29 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 23/05/2021 (13529) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 11/06/2021 (15348) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 04/06/2021 (60930) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 07/06/2021 (26422) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 02/06/2021 (51714) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 10/06/2021 (92979) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 22/05/2021 (94325) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 20 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 09/06/2021 (81099) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 06/06/2021 (73663) đến 11/06/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày91
ngày