Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 25/09/2021 (92408) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 08/08/2021 (38115) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 48 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 10/09/2021 (04529) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 23/09/2021 (11534) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 13/09/2021 (95548) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 14/09/2021 (32159) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 15/09/2021 (04965) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 24/09/2021 (51678) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 25/07/2021 (82380) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 62 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 16/09/2021 (12093) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 17/09/2021 (35330) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 18/09/2021 (93901) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 17/08/2021 (68162) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 39 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 22/09/2021 (53873) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 23/09/2021 (11534) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 15/09/2021 (04965) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 29/07/2021 (10326) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 58 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 15/08/2021 (73497) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 41 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 25/09/2021 (92408) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 14/09/2021 (32159) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 22/09/2021 (53873) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 18/09/2021 (93901) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 16/09/2021 (12093) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 17/09/2021 (35330) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 8 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 14/09/2021 (32159) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 24/09/2021 (51678) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 09/09/2021 (63724) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 16 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 23/09/2021 (11534) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 25/09/2021 (92408) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 11/09/2021 (26654) đến 25/09/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày91
ngày