Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 14/11/2020 (28106) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 19/11/2020 (17017) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 27/11/2020 (23126) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 25/11/2020 (72036) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 23/11/2020 (00843) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 07/11/2020 (00356) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 21 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 28/11/2020 (10764) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 26/11/2020 (23071) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày 45
ngày
- Đầu 8 ra ngày 20/11/2020 (92780) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 22/11/2020 (61596) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 20/11/2020 (92780) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 8 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 26/11/2020 (23071) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 2 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 11/11/2020 (56842) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 17 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 23/11/2020 (00843) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 28/11/2020 (10764) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 05/11/2020 (96225) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 23 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 27/11/2020 (23126) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 19/11/2020 (17017) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 9 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 15/11/2020 (76818) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 13 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 01/11/2020 (97059) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 27 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 28/11/2020 (10764) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 10/11/2020 (37874) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 18 ngày61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 17/11/2020 (82093) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 11 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 18/11/2020 (88630) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 10 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 01/11/2020 (97059) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 27 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 22/11/2020 (61596) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 6 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 14/11/2020 (28106) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 14 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 23/11/2020 (00843) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 5 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 27/11/2020 (23126) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 1 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 25/11/2020 (72036) đến 28/11/2020 vẫn chưa ra là 3 ngày91
ngày