POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

0.48% 1 lần
02

1.43% 3 lần
03

2.86% 6 lần
04

1.9% 4 lần
05

1.43% 3 lần
06

1.43% 3 lần
07

2.38% 5 lần
08

1.9% 4 lần
09

0.95% 2 lần
10

0.95% 2 lần
11

2.86% 6 lần
12

1.9% 4 lần
13

1.43% 3 lần
14

1.43% 3 lần
15

0.95% 2 lần
16

2.38% 5 lần
17

3.81% 8 lần
18

1.43% 3 lần
19

0.48% 1 lần
20

3.81% 8 lần
21

1.9% 4 lần
22

2.86% 6 lần
23

0.95% 2 lần
24

2.86% 6 lần
25

0.95% 2 lần
26

0.95% 2 lần
27

3.81% 8 lần
28

0.95% 2 lần
30

4.29% 9 lần
31

0.95% 2 lần
32

1.43% 3 lần
33

0.95% 2 lần
34

0.95% 2 lần
35

1.43% 3 lần
36

0.95% 2 lần
37

1.9% 4 lần
38

1.43% 3 lần
39

1.43% 3 lần
40

1.9% 4 lần
41

1.9% 4 lần
42

1.9% 4 lần
43

4.76% 10 lần
44

3.81% 8 lần
45

1.9% 4 lần
46

0.95% 2 lần
47

1.43% 3 lần
48

1.9% 4 lần
49

1.43% 3 lần
50

0.95% 2 lần
51

1.9% 4 lần
52

1.43% 3 lần
53

1.43% 3 lần
54

1.9% 4 lần
55

3.33% 7 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 25/09/2021
 • LCLLCLL

 • 2
 • 23/09/2021
 • CLLLLLC

 • 3
 • 18/09/2021
 • LCLLLCC

 • 4
 • 16/09/2021
 • CCCLLCC

 • 5
 • 14/09/2021
 • LCCCLCL

 • 6
 • 11/09/2021
 • CLCCLCC

 • 7
 • 09/09/2021
 • CCCLLCL

 • 8
 • 07/09/2021
 • LCLLLLC

 • 9
 • 04/09/2021
 • LCCCLLL

 • 10
 • 21/08/2021
 • CCLLCCC

 • 11
 • 19/08/2021
 • LLCCLLL

 • 12
 • 22/07/2021
 • CCCLCLL

 • 13
 • 20/07/2021
 • CCLLLCL

 • 14
 • 17/07/2021
 • CLLLLCL

 • 15
 • 15/07/2021
 • LCCCCCC

 • 16
 • 13/07/2021
 • LLCLCLC

 • 17
 • 10/07/2021
 • LCLLLCL

 • 18
 • 08/07/2021
 • LCCCCCL

 • 19
 • 06/07/2021
 • LCCCCCL

 • 20
 • 03/07/2021
 • CLCCCLL

 • 21
 • 01/07/2021
 • CLCCLCL

 • 22
 • 29/06/2021
 • LCCCCLC

 • 23
 • 26/06/2021
 • CCLCLCL

 • 24
 • 24/06/2021
 • LCLCLCL

 • 25
 • 22/06/2021
 • LLCLLLC

 • 26
 • 19/06/2021
 • LLLLCLL

 • 27
 • 17/06/2021
 • CLCLCLC

 • 28
 • 15/06/2021
 • LCLCCLL

 • 29
 • 12/06/2021
 • CCLCLCC

 • 30
 • 10/06/2021
 • LCCLLCL