POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

0.48% 1 lần
02

1.9% 4 lần
03

2.38% 5 lần
04

1.9% 4 lần
06

0.95% 2 lần
07

0.95% 2 lần
08

1.43% 3 lần
09

1.43% 3 lần
10

1.9% 4 lần
11

1.43% 3 lần
12

0.48% 1 lần
13

1.43% 3 lần
14

0.48% 1 lần
15

1.9% 4 lần
16

1.43% 3 lần
17

1.9% 4 lần
18

2.38% 5 lần
19

1.43% 3 lần
21

1.9% 4 lần
22

2.38% 5 lần
23

1.9% 4 lần
24

1.9% 4 lần
25

2.38% 5 lần
26

0.48% 1 lần
27

3.33% 7 lần
28

2.38% 5 lần
29

1.43% 3 lần
30

2.38% 5 lần
31

1.9% 4 lần
32

2.86% 6 lần
33

2.38% 5 lần
34

2.38% 5 lần
35

1.43% 3 lần
36

1.9% 4 lần
37

0.48% 1 lần
38

2.38% 5 lần
39

2.38% 5 lần
40

1.43% 3 lần
41

1.9% 4 lần
42

1.9% 4 lần
43

3.81% 8 lần
44

1.9% 4 lần
45

1.9% 4 lần
46

2.38% 5 lần
47

2.86% 6 lần
48

1.9% 4 lần
49

2.38% 5 lần
50

2.38% 5 lần
51

2.38% 5 lần
52

1.43% 3 lần
53

2.86% 6 lần
54

1.9% 4 lần
55

1.9% 4 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 23/06/2022
 • CCLCCCL

 • 2
 • 21/06/2022
 • LLLLCLL

 • 3
 • 18/06/2022
 • CLLCLLL

 • 4
 • 16/06/2022
 • LLLCLCC

 • 5
 • 14/06/2022
 • CLCCLCC

 • 6
 • 11/06/2022
 • CCLLLLC

 • 7
 • 09/06/2022
 • CLLLCCC

 • 8
 • 07/06/2022
 • CLLCLCL

 • 9
 • 04/06/2022
 • LLLCCLL

 • 10
 • 02/06/2022
 • LLCCLCL

 • 11
 • 31/05/2022
 • CCLCLLL

 • 12
 • 28/05/2022
 • LCCCLCL

 • 13
 • 26/05/2022
 • CCCLLLC

 • 14
 • 24/05/2022
 • CLCCCCC

 • 15
 • 21/05/2022
 • LCCCLCC

 • 16
 • 19/05/2022
 • LCLCLCC

 • 17
 • 17/05/2022
 • LLLLLCL

 • 18
 • 14/05/2022
 • CCCLCLC

 • 19
 • 12/05/2022
 • LCCLCCL

 • 20
 • 10/05/2022
 • CCLLLLC

 • 21
 • 07/05/2022
 • LCLCLCL

 • 22
 • 05/05/2022
 • LLLLLLL

 • 23
 • 03/05/2022
 • LCCCLLC

 • 24
 • 30/04/2022
 • LLLCLCL

 • 25
 • 28/04/2022
 • CCLCLCL

 • 26
 • 26/04/2022
 • CCCLLLL

 • 27
 • 23/04/2022
 • LLCLLLC

 • 28
 • 21/04/2022
 • LCLCCCC

 • 29
 • 19/04/2022
 • CLLCLCL

 • 30
 • 16/04/2022
 • CCLLLLC