POWER tỉ lệ %POWER Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T3T5T7Tất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.43% 3 lần
02

1.9% 4 lần
03

1.9% 4 lần
04

1.43% 3 lần
05

1.9% 4 lần
06

2.86% 6 lần
07

2.38% 5 lần
08

3.33% 7 lần
09

0.48% 1 lần
10

1.43% 3 lần
11

1.43% 3 lần
12

3.81% 8 lần
13

0.95% 2 lần
14

2.86% 6 lần
15

2.38% 5 lần
16

0.48% 1 lần
17

0.48% 1 lần
18

2.38% 5 lần
19

3.33% 7 lần
20

2.86% 6 lần
21

1.9% 4 lần
22

2.86% 6 lần
23

2.38% 5 lần
24

0.48% 1 lần
25

0.95% 2 lần
26

0.48% 1 lần
27

1.43% 3 lần
28

2.86% 6 lần
29

1.9% 4 lần
30

0.95% 2 lần
31

1.9% 4 lần
32

0.48% 1 lần
33

1.9% 4 lần
34

2.38% 5 lần
35

0.95% 2 lần
36

1.9% 4 lần
37

0.48% 1 lần
38

2.86% 6 lần
39

1.43% 3 lần
40

0.95% 2 lần
41

1.9% 4 lần
42

0.48% 1 lần
43

1.43% 3 lần
44

0.95% 2 lần
45

1.9% 4 lần
46

0.48% 1 lần
47

1.9% 4 lần
48

2.86% 6 lần
49

1.43% 3 lần
50

3.33% 7 lần
51

1.9% 4 lần
52

3.81% 8 lần
53

2.86% 6 lần
54

2.86% 6 lần
55

0.48% 1 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 26/11/2020
 • CLLLCCC

 • 2
 • 24/11/2020
 • CLLCCLL

 • 3
 • 21/11/2020
 • CCLCLLC

 • 4
 • 19/11/2020
 • CLLCLCL

 • 5
 • 17/11/2020
 • CLLCCLC

 • 6
 • 14/11/2020
 • LLLCCCL

 • 7
 • 12/11/2020
 • CCCLLLC

 • 8
 • 10/11/2020
 • CLLLCLC

 • 9
 • 07/11/2020
 • CCCLLCL

 • 10
 • 05/11/2020
 • LCCCCLC

 • 11
 • 03/11/2020
 • CCLCCCL

 • 12
 • 31/10/2020
 • CCLCLCC

 • 13
 • 29/10/2020
 • LLCCLLC

 • 14
 • 27/10/2020
 • LLLCCLC

 • 15
 • 24/10/2020
 • CLCLLCC

 • 16
 • 22/10/2020
 • CLCLCCC

 • 17
 • 20/10/2020
 • CLCLLCL

 • 18
 • 17/10/2020
 • LCLLLCL

 • 19
 • 15/10/2020
 • CCLLCCL

 • 20
 • 13/10/2020
 • CLCLCLC

 • 21
 • 10/10/2020
 • LCLCLCC

 • 22
 • 08/10/2020
 • CCCLCLC

 • 23
 • 06/10/2020
 • LCLCLCL

 • 24
 • 03/10/2020
 • CCCLLCC

 • 25
 • 01/10/2020
 • LCLLCCC

 • 26
 • 29/09/2020
 • LCLLCLC

 • 27
 • 26/09/2020
 • LCLLCCL

 • 28
 • 24/09/2020
 • CCLCCLC

 • 29
 • 22/09/2020
 • LCLCCLC

 • 30
 • 19/09/2020
 • CLCLLLC