MEGA tỉ lệ %MEGA Chẵn Lẻ
 • Thứ
 • Kỳ
 • 30 Lần60 Lần90 Lần
 • Thứ:
  T4T6CNTất cả
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
 • Giảm dần
 • Tăng dần
 • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.11% 2 lần
02

1.67% 3 lần
04

2.22% 4 lần
05

1.67% 3 lần
06

2.78% 5 lần
07

2.22% 4 lần
08

2.22% 4 lần
09

2.22% 4 lần
10

3.33% 6 lần
11

2.22% 4 lần
12

0.56% 1 lần
13

2.22% 4 lần
14

4.44% 8 lần
15

1.67% 3 lần
16

1.67% 3 lần
17

2.78% 5 lần
18

5% 9 lần
19

4.44% 8 lần
20

3.33% 6 lần
21

3.33% 6 lần
22

1.11% 2 lần
23

0.56% 1 lần
24

2.22% 4 lần
25

1.11% 2 lần
26

2.22% 4 lần
27

1.11% 2 lần
28

0.56% 1 lần
29

1.67% 3 lần
30

1.11% 2 lần
31

2.78% 5 lần
32

1.11% 2 lần
33

2.78% 5 lần
34

1.67% 3 lần
35

3.33% 6 lần
36

2.22% 4 lần
37

1.67% 3 lần
38

1.67% 3 lần
39

3.33% 6 lần
40

1.11% 2 lần
41

3.33% 6 lần
42

2.78% 5 lần
43

3.89% 7 lần
44

2.22% 4 lần
45

3.33% 6 lần
 • Thứ tự
 • Thời gian
 • Chẵn Lẻ
 • 1
 • 11/09/2020
 • CLLCLL

 • 2
 • 09/09/2020
 • LLCLCL

 • 3
 • 06/09/2020
 • LCLLLC

 • 4
 • 04/09/2020
 • LCCCCL

 • 5
 • 02/09/2020
 • CCCCCC

 • 6
 • 30/08/2020
 • CCCLLL

 • 7
 • 28/08/2020
 • CLCLLL

 • 8
 • 26/08/2020
 • CCCCLC

 • 9
 • 23/08/2020
 • CCLLCL

 • 10
 • 21/08/2020
 • LCCCLL

 • 11
 • 19/08/2020
 • LCCLLL

 • 12
 • 16/08/2020
 • CLCCLL

 • 13
 • 14/08/2020
 • LCLCCL

 • 14
 • 12/08/2020
 • LLCCLC

 • 15
 • 09/08/2020
 • LLCLCL

 • 16
 • 07/08/2020
 • LCLCLC

 • 17
 • 05/08/2020
 • CCLCLC

 • 18
 • 02/08/2020
 • CLCLLC

 • 19
 • 31/07/2020
 • CLLLCL

 • 20
 • 29/07/2020
 • CCCLCL

 • 21
 • 26/07/2020
 • LLLLLL

 • 22
 • 24/07/2020
 • CLLLLL

 • 23
 • 22/07/2020
 • LLCCCC

 • 24
 • 19/07/2020
 • LLCLCL

 • 25
 • 17/07/2020
 • CCCCCL

 • 26
 • 15/07/2020
 • CLCLCL

 • 27
 • 12/07/2020
 • CLLLLL

 • 28
 • 10/07/2020
 • CCCLLL

 • 29
 • 08/07/2020
 • CLLLLC

 • 30
 • 05/07/2020
 • LCCLCL