Thống kê tần suất xuất hiện từ số 01-80
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.33% 8 lần
02

0.33% 2 lần
03

1.17% 7 lần
04

1.67% 10 lần
05

1.83% 11 lần
06

1% 6 lần
07

1.33% 8 lần
08

1.17% 7 lần
09

0.67% 4 lần
10

2% 12 lần
11

1.33% 8 lần
12

0.83% 5 lần
13

0.67% 4 lần
14

1.17% 7 lần
15

1.83% 11 lần
16

1.83% 11 lần
17

0.5% 3 lần
18

2% 12 lần
19

1.33% 8 lần
20

1.17% 7 lần
21

1% 6 lần
22

2.5% 15 lần
23

1.33% 8 lần
24

1% 6 lần
25

1.5% 9 lần
26

1.67% 10 lần
27

1.5% 9 lần
28

1.17% 7 lần
29

2.33% 14 lần
30

0.67% 4 lần
31

1.17% 7 lần
32

1% 6 lần
33

0.5% 3 lần
34

1.17% 7 lần
35

1.17% 7 lần
36

0.83% 5 lần
37

1.67% 10 lần
38

0.83% 5 lần
39

1.17% 7 lần
40

1.67% 10 lần
41

0.67% 4 lần
42

1.67% 10 lần
43

0.67% 4 lần
44

1% 6 lần
45

1.33% 8 lần
46

1.67% 10 lần
47

1% 6 lần
48

1.17% 7 lần
49

0.33% 2 lần
50

1.17% 7 lần
51

1.5% 9 lần
52

1.67% 10 lần
53

1.33% 8 lần
54

0.67% 4 lần
55

1.67% 10 lần
56

1.83% 11 lần
57

2.17% 13 lần
58

1% 6 lần
59

0.67% 4 lần
60

1.17% 7 lần
61

1.33% 8 lần
62

1.67% 10 lần
63

1.33% 8 lần
64

1.17% 7 lần
65

1.5% 9 lần
66

1.33% 8 lần
67

1% 6 lần
68

1.33% 8 lần
69

0.67% 4 lần
70

1.17% 7 lần
71

1.67% 10 lần
72

2% 12 lần
73

1.17% 7 lần
74

0.67% 4 lần
75

0.83% 5 lần
76

0.67% 4 lần
77

0.83% 5 lần
78

1.33% 8 lần
79

1.67% 10 lần
80

1.33% 8 lần