Thống kê tần suất xuất hiện từ số 01-80
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số Tỉ lệ %Số lần
01

1.67% 10 lần
02

1.5% 9 lần
03

0.5% 3 lần
04

1.83% 11 lần
05

1.33% 8 lần
06

1.17% 7 lần
07

1.17% 7 lần
08

1% 6 lần
09

1.17% 7 lần
10

1.17% 7 lần
11

1.5% 9 lần
12

1% 6 lần
13

0.5% 3 lần
14

2% 12 lần
15

1.17% 7 lần
16

1.5% 9 lần
17

1.5% 9 lần
18

1% 6 lần
19

1.17% 7 lần
20

1.33% 8 lần
21

0.67% 4 lần
22

0.67% 4 lần
23

1.5% 9 lần
24

1.17% 7 lần
25

1.5% 9 lần
26

1.17% 7 lần
27

2% 12 lần
28

1.83% 11 lần
29

1% 6 lần
30

1% 6 lần
31

0.83% 5 lần
32

0.67% 4 lần
33

1.5% 9 lần
34

1% 6 lần
35

1.17% 7 lần
36

1.5% 9 lần
37

1.5% 9 lần
38

1% 6 lần
39

1.17% 7 lần
40

1.33% 8 lần
41

1.17% 7 lần
42

1.5% 9 lần
43

0.5% 3 lần
44

1.67% 10 lần
45

1% 6 lần
46

1.33% 8 lần
47

1.67% 10 lần
48

0.67% 4 lần
49

0.83% 5 lần
50

1.33% 8 lần
51

1.17% 7 lần
52

1.33% 8 lần
53

1% 6 lần
54

2% 12 lần
55

0.5% 3 lần
56

1% 6 lần
57

1.33% 8 lần
58

1.33% 8 lần
59

1.67% 10 lần
60

0.83% 5 lần
61

1% 6 lần
62

1.67% 10 lần
63

1.17% 7 lần
64

1.67% 10 lần
65

0.67% 4 lần
66

1.5% 9 lần
67

1.17% 7 lần
68

1.17% 7 lần
69

0.83% 5 lần
70

1.17% 7 lần
71

1.17% 7 lần
72

1% 6 lần
73

1.67% 10 lần
74

1.17% 7 lần
75

1.5% 9 lần
76

1.67% 10 lần
77

1.33% 8 lần
78

1.67% 10 lần
79

2.17% 13 lần
80

1.5% 9 lần